Programos

Švietimo darbuotojams
2023–2025 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Kauno rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programos mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams
PATVIRTINTA
Kauno rajono švietimo centro direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. T1 - 5
KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ ILGALAIKIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ (40 VAL.) SĄRAŠAS
2023 M.

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS MOKYKLOJE

Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002579 Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas A.Čibirienė 2021-04-15 2.2.
211000927 Efektyvi komunikacija - sėkmingo ugdymo pagrindas L.Ruzgienė 2020-10-26 2.2.
211001019 Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas V. Stipinienė 2021-02-08 2.2. 3.3.
213002574 Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos kūrimas A.Čibirienė 2021-04-06 2.2.
213002580 Vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas ugdymo įstaigos bendruomenėje V. Stipinienė 2021-04-07 2.2.
BIBLIOTEKININKAI
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002603 Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė (80 val.) D. Klimantavičienė 2020-04 1.3. 5.
FIZINIS UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002709 Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme L. Montrimaitė 2021-09-08 5.
213002794 Modernus, aktyvus ir sveikas mokytojas – laimingas mokinys! L. Montrimaitė 2021-10-22 5.
213002330 Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka L. Montrimaitė 2021-01-28 5.
PRADINIS UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002825 Aktyvus, tyrinėjimu grįstas, kiekvieno pradinių klasių mokinio mokymasis. Ugdymo turinio aktualijos ir naujovės V.Stipinienė 2021-11-09 5.
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002599 Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema R. Sasnauskienė 2021-04-16 1.2.
213002785 Kaip suprasti ir padėti įveikti ankstyvosios vaikystės (1-3 m.) tarpsnio sunkumus R. Sasnauskienė 2021 2.1.
213002382 Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą R. Sasnauskienė 2021-02-18 2.1.
213002428 STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs metodai, netradicinės aplinkos, praktinės idėjos R. Sasnauskienė 2021-03-03 5.
213002558 Taisyklingos ir turtingos kalbos link E. Žaromskienė 2021-03-30 1.3.
213002498 Teatro metodai ankstyvajame ugdyme R. Sasnauskienė 2021-03-121 1.3.
213002581 Vaikystės pedagogų profesinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra R. Sasnauskienė 2021-04-07 2.1.
213002927 Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir vertinimas, įsivertinimas R. Sasnauskienė 2021-04-07 2.2.
ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002578 Gabių ir kūrybiškų vaikų ugdymas, remiantis kitų kultūrų patirtimi R. Sasnauskienė 2021-04-07 2.1. 3.3.
213002383 Įtraukiojo ugdymo praktikos link L. Ruzgienė 2021-02-18 2.1. 3.3.
213002355 Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę R. Sasnauskienė 2021-02-09 2.1. 3.3.
213002573 Pozityvaus elgesio palaikymo strategijos dirbant su autizmo spektro bei emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais L. Montrimaitė 2021-04-06 2.1.
213003260 Atnaujintų Bendrųjų programų pritaikymas mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams L. Ruzgienė 2022-08-26 2.1.
KRITINIO MĄSTYMO IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002562 Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo metodai E. Žaromskienė 2021-03-30 5.
LIETUVIŲ KALBA
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002411 Geografinių informacinių sistemų pritaikymas ugdymo procese ir Microsoft Office 365 panaudojimo galimybės mokant nuotoliniu būdu lietuvių kalbos ir literatūros dalyką A.Čibirienė 2021-03-01 1.1.
213002559 Sumanaus skaitytojo ugdymas XXI amžiuje: kaip sudominti mokinius literatūra? A.Čibirienė 2021-03-30 1.3.
213002560 Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika A.Čibirienė 2021-04-12 5.
LYDERYSTĖS GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002128 Lyderystės veiksmingumo stiprinimas šiuolaikinė mokyklos kontekste L. Ruzgienė 2020-10-26 3.1.
213002597 Mokytojo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų A.Čibirienė 2021-04-19 3.1.
213002530 Švietimo įstaigų vadovų lyderystės kompetencijų ugdymas R. Sasnauskienė 2021-03-22 3.1.
213003179 Nuo vadovavimo iki lyderystės šiuolaikinėje mokykloje L. Ruzgienė 2022-05-02 3.1.
213003223 Vadovavimo meistrystė – lyderystės link L. Ruzgienė 2022-06-16 3.1.
MATEMATINIS RAŠTINGUMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002595 Aktyviųjų veiklų matematikos pamokos planavimas ir individualios pažangos matavimas, gerinant mokinių pasiekimus E. Žaromskienė 2021-04-16 4.
213002777 Matematinių kompetencijų ugdymas pradinėje mokykloje D.Klimantavičienė 2021-10-20 4.
213002127 Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje D.Klimantavičienė 2020-10-26 4.
213002340 Inovacijos matematinio ugdymo srityje D.Klimantavičienė 2021-02-03 4.
MENINIS UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002811 Muzikinės veiklos darželyje, pradinėse klasėse: ugdymo metodai, inovatyvios ugdymo praktikos R. Sasnauskienė 2021-11-03 5.
213002778 Nuo muzikinės idėjos iki praktikumo Ž. Kemeklienė 2021-10-20 5.
213002745 Šiuolaikinio muzikinio (meninio) ugdymo ypatumai R. Sasnauskienė 2021-09-29 5.
213003087 Fortepijoninio repertuaro įvairovė ir sklaida vaikų muzikos ir meno mokykloms taikant įtraukųjį ugdymą Ž. Kemeklienė 2022-03-21 2.1.
KURSAI
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002412 Fizinio ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai (40 ak. val.) L. Montrimaitė 2021-03-01 5.
213003261 Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo – muzikos, dailės, šokio – pedagogams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas R. Sasnauskienė 2022-08-26 5.
223002327 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas (180 ak. val.) L. Montrimaitė 2020-06-25 5.
213002613 Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės R. Sasnauskienė 2021-04-29 5.
213002611 Šeimos darželių programa R. Sasnauskienė 2021-04-28 5.
PSICHOLOGINĖS PROGRAMOS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002781 Ugdymo įstaigos darbuotojų psichologinis atsparumas ir motyvacija R. Sasnauskienė 2021-10-21 6.
RUSŲ KALBA
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002563 Pamokos virsmas (rusų kalbos mokytojams) A.Čibirienė 2021-03-30 5.
SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002404 Darbas su Google dokumentais D. Klimantavičienė 2021-02-28 1.1.
213002571 IKT įrankiai mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui: paprastai ir suprantamai D. Klimantavičienė 2021-04-06 1.1.
213002625 Kursų kūrimas virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE pradedantiesiems D. Klimantavičienė 2021-05-07 1.1.
213002624 Kursų kūrimas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE: konsorciumo programa pažengusiesiems D. Klimantavičienė 2021-05-07 1.1.
213002403 Microsoft office 365 galimybių panaudojimas tobulinant ugdymo proceso organizavimą D. Klimantavičienė 2021-02-28 1.1.
213002111 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa D. Klimantavičienė 2020-10-21 1.1.
211000701 Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje D. Klimantavičienė 2020-01-31 1.1.
213002780 Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas D. Klimantavičienė 2021-10-21 1.1.
213002402 Virtualios mokymosi aplinkos G SUITE FOR EDUCATION naudojimo pagrindai D. Klimantavičienė 2021-02-28 1.1.
SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
211000589 Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant Emocinį intelektą (EQ) L. Ruzgienė 2018-01-31 6.
STEAM UGDYMAS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002596 Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas R. Sasnauskienė 2021-04-16 5.
STIPRIĄ GEROS MOKYKLOS POŽYMIŲ RAIŠKĄ TURINČIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002666 LEGO ir mąstymo žemėlapiai kritinio, algoritminio mąstymo bei emocinio intelekto lavinimui // Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla V. Stipinienė 2021-06-09 5. 6.
213002604 Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką // Garliavos Jonučių progimnazija V. Stipinienė 2021-04-21 5. 3.3.
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KLASĖS LYGMENIU
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002722 Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi V. Stipinienė 2021-09-17 1.2. 2.1. 5.
213002842 Gabiųjų ugdymas: kas mokyklos galioje ir valioje D. Klimantavičienė 2021-11-19 2.1.
213002534 Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas? E. Žaromskienė 2021-03-23 1.2.
213002537 Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: strategijų ir metodų beieškant E. Žaromskienė 2021-03-24 2.1.
213002552 Į mokymąsi orientuotas mokymas E. Žaromskienė 2021-03-29 2.1.
213002432 Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai E. Žaromskienė 2021-03-03 1.2. 5.
213002813 Mokytojo iššūkis: kiekvieno vaiko sėkmė pamokoje. Ar tai įmanoma? E. Žaromskienė 2021-11-03 2.1
213002533 Naujosios kartos vaikai - iššūkis mokytojui. Kodėl (kaip) juos reikia ugdyti ir vertinti kitaip? A.Čibirienė 2021-04-01 2.1.
213002477 Pamokos struktūros kokybė A.Čibirienė 2021-03-09 1.2. 2.1.
213000200 Pamokos vadyba: teorija ir praktika E. Žaromskienė 2021-09-01 5.
213002432 Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai E. Žaromskienė 2021-03-03 5.
213002386 Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos? V. Stipinienė 2021-02-19 2.1.
213002442 Vadovavimas mokymuisi A.Čibirienė 2021-03-22 5.
213002604 Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką V. Stipinienė 2021-04-21 3.3.
213003143 Mokinio gebėjimų ir ugdymo(si) poreikių atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos V. Stipinienė 2022-04-07 2.1.
213002956 Savivaldaus mokymosi sistemos taikymas praktikoje V. Stipinienė 2022-01-20 5.
213003096 Vertinimo, įsivertinimo organizavimas ir refleksija pamokoje. Sugrįžimas prie pamokos uždavinio ir pasiektų rezultatų aptarimas V. Stipinienė 2022-03-23 1.2.
UŽSIENIO KALBOS KURSAI
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
210009035 Anglų kalbos kursai E. Žaromskienė 2021-09-01
KITOS PROGRAMOS
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213002575 Mokinio raidos ypatumai socialiniu-psichologiniu aspektu V. Stipinienė 2021-04-06 2.1.
213002598 Pozityvioji švietimo komunikacija: vertės kūrimas mokykloje naudojantis duomenimis L. Ruzgienė 2021-04-16 3.2.
PROGRAMOS NE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
Programos Nr. Programos pavadinimas Atsakingas KRŠC darbuotojas Registracijos data Prioritetas
213003228 Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: Lenkijos mokytojų patirtis D. Klimantavičienė 2022-06-22 5.
213003220 Mokykla kiekvienam: įtraukiojo ugdymo patirtys Norvegijos švietimo įstaigose D. Klimantavičienė 2022-06-22 2.2. 3.3.
213003263 Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose L. Ruzgienė 2022-09-01 5.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ PRIORITETAI MOKYKLŲ VADOVAMS, JŲ PAVADUOTOJAMS UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJAMS, MOKYTOJAMS, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS

Nacionaliniai:

1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. Prioriteto kryptis:
1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas;
1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas;
1.3. Skaitymo gebėjimų ugdymas visose srityse.
2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:
2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos;
2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas.
3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:
3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas;
3.2. Gebėjimų priimti sprendimus, grįstus duomenimis, stiprinimas;
3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime.

Kauno rajono:

4. Prioritetas. Matematinio raštingumo ugdymas.

5. Prioritetas. Dalykinių kompetencijų tobulinimas (didaktika, pamokos vadyba).

6. Prioritetas. Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas.


Valstybės tarnautojams

Valstybės tarnautojams

Kauno rajono švietimo centro akredituotos valstybės tarnautojų kompetencijų tobulinimo programos
Nr. Programos pavadinimas Apimtis (val.)
VT-1 Organizacijos įvaizdžio kūrimas 8
VT-2 Darbo santykių teisinis reglamentavimas: darbo santykių įforminimas, vykdymas, pakeitimai ir nutraukimas; darbo ir poilsio laiko reglamentavimo teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos 8
VT-3 Bendravimo ir bendradarbiavimo psichologiniai ypatumai valstybės tarnyboje 18
VT-4 Tarnybinis etiketas – valstybės tarnautojo įvaizdžio dalis. Valstybinės įstaigos reprezentavimo metodika 24
VT-5 Įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė 8
VT-6 Valstybės tarnybos etika ir kovos su korupcija aktualijos 8
VT-7 Andragogikos pagrindai 18
VT-8 Gebėjimai, reikalingi derybų procese 8
VT-9 ECDL (7 moduliai) kompiuterinis raštingumas 60
VT-10 ECDL pradmenų (4 moduliai) kompiuterinis raštingumas 54
VT-11 Bendravimas su probleminiais klientais. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Stresas ir jo įveikimo būdai 8
VT-12 Darbo santykių teisinio reglamentavimo naujovės ir jų praktinis taikymas 8
VT-13 Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas. Veiklos optimizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis 8
VT-14 2013-2015 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pristatymas 6
VT-15 (ES ir) Lietuvos antidiskriminacinė įstatyminė bazė 8
VT-16 Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas 8

Kultūros, švietimo ir sporto darbuotojams