Neformalusis suaugusiųjų švietimas

  • Titulinis
  • Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Atgal

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas“, kurio paskirtis – suteikti teisines garantijas asmeniui įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, laiduoti galimybę įgyti žinių ir gebėjimų, atrasti naujų gyvenimo prasmių, skatinti ne tik gerinti profesinius įgūdžius, bet ir kurti prasmingą laisvalaikį, būti aktyviu demokratinės visuomenės nariu.

Svarbi funkcija įgyvendinant šį įstatymą tenka savivaldybėms – įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įpareigoja savivaldybes parengti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą bei skirti jo įgyvendinimo koordinatorių.

Todėl 2015 m. gruodžio mėn Kauno rajono savivaldybė Tarybos sprendimu įsteigė suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriaus etatą Kauno rajono švietimo centre. Koordinatorius atlieka šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą bei koordinuoja jo įgyvendinimą,
  • informuoja suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo/si dalyvius apie mokymosi visą gyvenimą paslaugas regione,
  • organizuoja mokymosi visą gyvenimą situacijos rajone stebėseną ir vertinimą,
  • rūpinasi suaugusiems teikiamų mokymosi paslaugų kokybės užtikrinimu bei
  • konsultuoja suaugusiuosius dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galimybių.

Kas dvejus metus rengiamas Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi planas (žr. skiltį „Teisiniai dokumentai“), prie kurio įgyvendinimo prisideda visi rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai. Veiksmų plano rengimui yra įsteigta Patarėjų taryba, kurią sudarys aukštųjų mokyklų dėstytojai, savivaldybės kultūros, švietimo, sporto, bendruomenių, socialinių paslaugų centrų ir kitų institucijų atstovai. Patarėjų tarybos patarimai ir rekomendacijos padeda plėtoti Kauno rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, prisideda prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų Kauno rajone prieinamumo ir kokybes gerinimo.

Koordinatorius – Samanta Katiševskaja, tel. (8 37) 393093, el. p. samanta.katisevskaja@centras.krs.lt