Apie mus

Žmogaus gyvenimo kokybę lemia tobulumo siekimas, nepaisant veiklos srities.“ (Vince Lombardi)

Kauno rajono švietimo centras buvo įkurtas prie Kauno rajono kultūros ir švietimo skyriaus 1994 m. kovo 17 d. Kauno rajono valdybos posėdžio sprendimu Nr. 157. 2004 m. rugsėjo 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.162 patvirtinti nauji Kauno rajono švietimo centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikiančia neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, pedagoginės  pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas. 2021 m. kovo 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-101 Kauno rajono švietimo centras reorganizuotas padalijimo būdu, atskiriant Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.
Kauno rajono švietimo centras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.503 „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, yra akredituotas 5 (penkeriems) metams.


Pagrindinės centro veiklos
  • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, mokymų organizavimas, grįžtamasis ryšys)
  • Mokinių pasiekimų (VBE, NMPP, PUPP)  analizė ir darbas su mokyklomis
  • Tiriamoji veikla
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų organizavimas kultūros ir sporto darbuotojams, valstybės tarnautojams ir kitoms tikslinėms grupėms
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimas Kauno rajone
  • Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas
  • Kauno rajono pedagogų metodinė veiklos koordinavimas (darbas su metodiniais būreliais, gerosios patirties sklaida)
  • Mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas
  • Jaunojo pedagogo klubo veikla
  • Projektų rengimas ir koordinavimas
Darbuotojai

Švietimo centre dirba 10 aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusių darbuotojų,  pasirengusių profesionaliai tenkinti besimokančiųjų mokymosi poreikius bei suteikti kvalifikuotą profesinio tobulinimo pagalbą. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.

Mokymų programos

Švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, buhalteriams, raštvedžiams, valstybės tarnautojams, mokiniams, besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams. Per metus mūsų institucijos organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 11 tūkst. klausytojų.

Centras siūlo apie 100 skirtingos tematikos kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius, nacionalinius ir rajono švietimo prioritetus. Mūsų klausytojai gali mokytis vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos bei lietuvių kalbos (užsieniečiams), sveikos gyvensenos, teisės, namų ūkio ir aplinkosaugos ir kt..

Projektai, partnerystė, mokymų aplinka
Švietimo centras nuo 1997 metų aktyviai dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus (mokymo moduliai, metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos ir pan.).

Kauno rajono švietimo centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir Europos Sąjungos suaugusiųjų mokymo organizacijomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Klausytojai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, kurios fondai komplektuojami ir populiarinami įvairiose laikmenose. Centro tinklalapyje skelbiamas mokytojų edukacinės patirties bankas.