Apie mus

Žmogaus gyvenimo kokybę lemia tobulumo siekimas, nepaisant veiklos srities.“ (Vince Lombardi)

  Kauno rajono švietimo centras buvo įkurtas prie Kauno rajono kultūros ir švietimo skyriaus 1994 m. kovo 17 d. Kauno rajono valdybos posėdžio sprendimu Nr. 157. 2004 m. rugsėjo 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.162 patvirtinti nauji Kauno rajono švietimo centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikiančia neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, pedagoginės  pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas.

  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ Kauno rajono švietimo centras akredituotas  5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Biblioteka“, „Internetas“,  „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“, II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

  Įstaiga yra įgaliotasis ECDL testavimo centras; turi Vidaus reikalų ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams organizuoti.


Pagrindinės centro veiklos
Pagrindinės centro veiklos: programų ir projektų rengimas, suaugusiųjų (švietimo, kulturos ir sporto darbuotojų, valstybes tarnautojų, Trečiojo amžiaus universiteto studentų ir kt.) kompetencijų tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos koordinavimas, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir mokiniams, mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas.
Darbuotojai
Švietimo centre dirba 12 aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusių andragogų, pedagogų ir specialiojo ugdymo specialistų, pasirengusių profesionaliai tenkinti besimokančiųjų mokymosi poreikius bei suteikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. Darbuotojai vadovaujasi vertybėmis: paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.
Siūlomos programos
Švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, buhalteriams, raštvedžiams, valstybės tarnautojams, mokiniams, žemdirbiams, maitinimo įstaigų darbuotojams, besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams (Trečiojo amžiaus universiteto studentams). Per metus mūsų institucijos organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 10 tūkst. klausytojų. Centre sudarytos sąlygos atlikti praktiką Kauno technologijos bei Vytauto Didžiojo universitetų studentams.

Centras siūlo apie 120 skirtingos tematikos akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius. Mūsų klausytojai gali mokytis vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, buhalterinės apskaitos, kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų, sveikos gyvensenos, teisės, namų ūkio ir aplinkosaugos.

Kauno rajono švietimo centre teikiamos ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, neurologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai vertina mokinio ugdymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.
Projektai, partnerystė, mokymų aplinka
Švietimo centras nuo 1997 metų aktyviai dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus (mokymo moduliai, metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos ir pan.).

Kauno rajono švietimo centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir Europos Sąjungos suaugusiųjų mokymo organizacijomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Klausytojai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, kurios fondai komplektuojami ir populiarinami įvairiose laikmenose. Centro tinklalapyje skelbiamas mokytojų edukacinės patirties bankas.