Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka į Kretingos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas”

Atgal

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka į Kretingos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas”

  2022-06-07

Šiandienos švietimo įstaigos tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti žinias. Neišvengiamas kitimas, inovacijų ieškojimas ir diegimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Todėl metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę, siekiant šiuolaikiško švietimo įstaigos įvaizdžio.
 Kauno r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui vienas iš 2022 m. metodinės veiklos prioritetų yra „pozityvaus mikroklimato palaikymo strategijos įtraukiojo ugdymo plotmėje”. Todėl yra numatyta įgyti gerosios patirties dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Tuo tikslu birželio 7 d. Kauno r. švietimo centras organizavo edukacinę išvyką Kauno r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui į Kretingos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas” tema „Darželis kiekvienam vaikui. Įtraukiojo ugdymo sėkmės” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę”. Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas” organizavo metodinę dieną, kurios tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi apie įtraukiojo ugdymo organizavimą įstaigoje.
Darželio direktorė Zita Domarkienė pristatė savo įstaigos sėkmingo darbo resursus, bei patarė kaip išmokti darbe džiaugtis, bendrauti ir bendradarbiauti, prireikus patarti, padėti vieni kitiems. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė pranešime „Vidinė komunikacija vaiko sėkmei. Teisingų sprendimų priėmimas vaiko ir šeimos gerovei“ apžvelgė, kodėl įtraukusis  ugdymas ir darnus visos bendruomenės darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, šiandien yra svarbus labiau, nei bet kada anksčiau. Įstaigos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, logopedė pranešimuose analizavo įtraukiojo ugdymo komandinio darbo sėkmes, galimybes, pristatė pačių pagamintas ir taikomas metodines priemones, ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Pranešėjos akcentavo, jog pristatytos priemonės skatina vaikų aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, sudaro galimybę lavintis smulkiąją motoriką ir patirti ,,aš pats“ atradimo džiaugsmą.
Kauno r. direktorių pavaduotojos ugdymui pateikė klausimų apie bendradarbiavimą su vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių tėvais, pasižymėjo naudingas ugdymo idėjas. Edukacijos metu metodinės dienos dalyvės domėjosi Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" vidaus ir lauko erdvėmis, jų pritaikymu vaikų poreikių tenkinimui. Naujame darželio priestate, šiuolaikiškai įkurtose grupėse, pavaduotojos ugdymui pastebėjo netradiciškai, ratu suprojektuotas erdves vaikų veikloms.  
Atsisveikinusios su Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas". kolektyvu, Kauno r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui pakvietė koleges iš Kretingos atvykti į Kauno rajono švietimo įstaigas, nes praktinė patirtis išlieka atmintyje ilgiau nei teorinė, o parsivežtos idėjos padeda kūrybiškai tobulinti savo įstaigų veiklą.