Duomenų apsauga

Atgal

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO

Interneto privatumo ir slapukų politika

Kauno rajono švietimo centras, įstaigos kodas 305847080, buveinės adresas A. Baranausko g. 19, LT-50239 Kaunas (toliau – Centras) itin vertina ir saugo asmenų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Centro interneto svetainėje www.centras.krs.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Centras tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais – programų ir projektų rengimas, suaugusiųjų (švietimo, kulturos ir sporto darbuotojų, valstybes tarnautojų, Trečiojo amžiaus universiteto studentų ir kt.) kompetencijų tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos koordinavimas, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir mokiniams, mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas. Platesnė informacija skelbiama Centro patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Centro interneto svetainės www.centras.krs.lt kategorijoje Duomenų apsauga.
Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Centro elektroniniu paštu info@centras.krs.lt?
Jūs galite Centro elektroniniu paštu info@centras.krs.lt pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju Centras siekdamas atsakyti į Jūsų laišką gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas, žinutės turinys ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.
Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti asmens duomenis, susisiekiant su Centru.
Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?
Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.
Kam Centras teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; arba institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Be kita ko, Centras asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Centrui tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.centras.krs.lt prižiūrinti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Centro interneto svetainėje www.centras.krs.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Centro internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, asmenų aptarnavimą ir Centro teikiamas švietimo (ugdymo) paslaugas.

Centro naudojami internetinio puslapio www.centras.krs.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Centras tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas Centro internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Centro internetiniame puslapyje.

Centro internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
 • Veikimą gerinantys slapukai, skirti pagerinti internetinio puslapio funkcionavimą. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
 • Funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Centro internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją
Slapukai Centro internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Centro internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Centro internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Internetinio puslapio veikimą gerinantys slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo, to ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naršyti Centro internetiniame puslapyje. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.
Teisėtas pagrindas – Centro teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.centras.krs.lt funkcionalumą.
Centro interneto svetainėje www.centras.krs.lt įprastai naudojami šie slapukai:
Slapukas
Turinys
Galiojimo laikas
Domenas
Ar slapukas būtinas?
CMSSESSIDX
Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti
Iki interneto svetainės lango uždarymo
www.centras.krs.lt
taip
cookiesAgree
Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje
Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo
www.centras.krs.lt
taip
cookiesLevelX
Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje
Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo
www.centras.krs.lt
taip
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Centro darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Centro interneto svetainės lankytojus.
Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA
Jūs turite teisę:
 1. Kreiptis į Centrą su prašymu suteikti informaciją apie Centro tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Centras juos tvarko;
 2. Kreiptis į Centrą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 3. Kreiptis į Centrą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Centras arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 5. Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Centrui ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Centras tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 6. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Centro atstovą elektroniniu paštu info@centras.krs.lt arba veiklos ir korespondencijos adresu A. Baranausko g. 19, LT-50239 Kaunas. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.
Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus
Centrui atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.centras.krs.lt.
Atnaujinta 2021-01-02